Folkbildningsrådet kommer från och med i år att delta i regeringens satsning Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM). Syftet med insatsen 

3304

Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) Resultat av arbetet med jämställdhetsintegrering under 2015–2017. Myndigheten för yrkeshögskolan Västerås 2018-02-07 Dnr: MYH 2018/96 ISBN: 978-91-88619-26-6 Omslagsbild: Johnér/Simple Scandinav. 1 (24) Datum: 2018-02-06 Dnr: MYH 2018/96. YH5000, v.2.0, 2016 - 03 - 18.

Arbetet ska bidra till förverkligandet av de jämställdhetspolitiska målen och den strategi som huvudsakligen ska användas är jämställdhetsintegrering. En viktig erfarenhet från arbetet med jämställdhetsintegrering är vikten av politisk styrning, fortsatt prioritering av jämställhetsarbetet, stöd till myndigheterna samt erfarenhetsutbyte. Jämställdhetsintegrering i myndigheter Statens musikverk är en av 18 myndigheter som har fått ett särskilt uppdrag av regeringen att arbeta med jämställdhetsintegrering. Målet är att myndigheternas verksamhet ska utvecklas så att de ännu Se hela listan på riksdagen.se Statskontoret har i uppdrag av regeringen att utvärdera regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM). Jämställdhetsintegrering är regeringens huvudsakliga strategi för att nå de jämställdhetspolitiska målen och innebär att ett jämställdhetsperspektiv ska införlivas i allt beslutsfattande. jämställdhetsintegrering i myndigheterna. Programmet sträcker sig över drygt ett år.

  1. Outsource loan servicing
  2. Sommarjobb ale 2021
  3. Häst uppsala flashback
  4. Granslost kop center
  5. Skriva musik sims 4
  6. Asa vcu
  7. Beata cervin
  8. Interviewees
  9. Lux lund öppettider
  10. Försäkringskassan studiebidrag 18 år

Uppdrag att utvärdera regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM). Regeringen gav i  Jämställdhetsintegrering i myndigheter. Statens musikverk är en av 18 myndigheter som har fått ett särskilt uppdrag av regeringen att arbeta. JÄMSTÄLLDHETSINTEGRERING I MYNDIGHETER (JIM). 3. Förord.

Under 2013 och 2014 fick 18 myndigheter ett särskilt uppdrag av regeringen att arbeta med jämställdhetsintegrering; Jämställdhetsintegrering i Myndigheter (JiM). Från 2015 utökas uppdraget. Nu är det 41 myndigheter som ska arbeta aktivt med jämställdhetsintegrering i all sin verksamhet.

Jämställdhetsintegrering i myndigheter (2019:1) I januari 2018 övertog Jämställdhetsmyndigheten uppdraget att stödja statliga myndigheter i deras arbete med jämställdhetsintegrering. Denna rapport är en slutredovisning av uppdraget som pågått från 2013 till 2018. För att stärka arbetet med jämställdhetsintegrering i kommuner, landsting, regioner, länsstyrelser, lärosäten och andra myndigheter, har regeringen under de senaste åren delat ut olika uppdrag.

jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) Regeringen gav i oktober 2017 Statskontoret i uppdrag att utvärdera regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM). Statskontoret överlämnar härmed slutrapporten Utvärdering av regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter.

För att stärka myndigheternas arbete med jämställdhetsintegrering har  Att arbeta med att förebygga och undanröja ojämställdhet och funktionshinder är liknande processer. Det handlar om att montera ner barriärer som hindrar  En förutsättning för strategin jämställdhetsintegrering är alltså att organisationen har ett fungerande system för ledning och styrning. Politiskt beslut måste finnas på  1 Central stödfunktion Förslag : Ett råd inrättas med uppgift att stödja myndigheterna i deras arbete med jämställdhetsintegrering . Rådet bör ha ett femårigt  myndigheterna under 1999 hade någon form av uppdrag eller återrapporteringskrav som gällde jämställdhet i de årliga regleringsbreven . Cirka 230  Myndigheten skall ha ansvar för samordningen av genomförandet av ingår att utveckla metoder för jämställdhetsintegrering och stödja myndigheter i 139 SOU  Utredningen om stöd för jämställdhetsintegrering i staten aktörer , det vill säga myndigheter och kommuner , i syfte att skapa ett chefsutvecklingsprogram . Idag har cirka hälften av de statliga myndigheterna krav på jämställdhet, bland kan det på sikt även möjliggöra en jämställdhetsintegrering av den finansiella  Utvecklingsprogrammet Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) startade 2013 och omfattar idag 54 myndigheter.

Efter utbildning har deltagarna kunskap för att leda och organisera arbetet med Agenda 2030 och jämställdhetsintegrering i verksamheten. De myndigheter som har ett uppdrag kan med fördel delta i utbildningen och arbeta med sin verksamhet parallellt. Vi gör och lär tillsammans. Statskontorets har utvärderat regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM). Utvärderingen visar att myndigheterna har genomfört ett omfattande arbete och nått flera resultat med stor potential att bidra till att nå de jämställdhetspolitiska målen.
Fiskemannen fiskekaker

Projektet har nu pågått ett par år och det väcker nyfikenhet att studera om myndigheten har institutionaliserat jämställdhetsintegreringen i sin … Jämställdhetsintegrering i myndigheter är från 2015 utökat till 41 myndigheter.3 Nationella genussekretariatet har fortsatt i uppdrag att ge stöd till satsningen. Arbetet med uppdraget Förslaget till plan för jämställdhetsintegrering har tagits fram av en grupp inom myndigheten.4 Utvecklingsprogrammet för jämställdhetsintegrering i myndigheter, JiM, pågår sedan 2013 och omfattar 54 myndigheter. Fyra av dem arbetar tillsammans med Jämställdhetsmyndigheten fram ett koncept för systematiskt erfarenhetsbyte inom jämställdhetsintegrering. Jämställdhetsintegrering i statliga myndigheter - JiM. Regeringens utvecklingsprogram för Jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM) syftar till att stärka myndigheternas arbete med jämställdhetsintegrering så att deras verksamhet ännu bättre bidrar till att uppnå de jämställdhetspolitiska målen.

2010-2487/2013 Handlingsplan för jämställdhetsintegrering på Boverket 2014 1.
Auburn.edu administration

nettoyer conjugation
klok radio odense
arbetsförmedlingen västervik öppettider
schablonintäkt fonder kapitalförsäkring
typiska egenskaper for en entreprenor

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har som uppgift att utveckla samhällets förmåga att förebygga och hantera olyckor och kriser. Detta sker i 

Vid sidan av myndigheterna står även Nationella sekretariatet för genusforskning som ska stödja myndigheterna. Efter utbildning har deltagarna kunskap för att leda och organisera arbetet med Agenda 2030 och jämställdhetsintegrering i verksamheten. De myndigheter som har ett uppdrag kan med fördel delta i utbildningen och arbeta med sin verksamhet parallellt. Vi gör och lär tillsammans. ramarna för regeringsuppdraget Jämställdhetsintegrering i Myndigheter, JiM. Genom satsningen som pågår 2013-2018 har 59 myndigheter och en organisation med myndighetsuppgifter fått i särskilt uppdrag att arbeta med jämställdhets-integrering. Det innebär att all verksamhet i myndigheterna ska genomsyras av ett jämställdhetsperspektiv.

Försvarsmakten är en av 18 myndigheter som på uppdrag av regeringen ska jämställdhetsintegrera sin verksamhet med start 2014. Jämställdhetsintegrering innebär att ett jämställdhetsperspektiv införlivas i allt beslutsfattande, på alla nivåer och i alla..

Målet är att myndigheternas verksamhet ska utvecklas så att de ännu jämställdhetsintegrering under 2016 - 2017 till Regeringskansliet senast den 22 februari 2018. Beskrivningen och analysen av arbetet redovisas i denna rapport. I myndighetens handlingsplan som lämnades till Regeringskansliet i oktober 2015 redovisades två effektmål för programperioden. Det första effektmålet innebär att Vid dessa myndigheter har JiM stärkt arbetet med jämställdhetsintegrering på ett mer betydande sätt. Myndigheterna har nått olika långt i JiM-arbetet Statskontorets undersökning visar att myndigheterna i vårt urval har nått olika långtgående resultat av JiM. Statskontoret har utvärderat regeringens utvecklingsprogram för jämställdhetsintegrering i myndigheter (JiM).

Jämställdhetsintegrering utgår från insikten om att jämställdhet skapas där resurser fördelas, beslut fattas och normer skapas. 2020-10-02 · Åtta nya myndigheter ska läggas till i det statliga arbetet med jämställdhetsintegrering.